ข้อมูลในระบบนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
... ... ...

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
ฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล

ชั้น 19 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(+66) 0 2612 6000 / (+66) 0 2612 6060

(+66) 0 2612 6011 / (+66) 0 2612 6012

contact@dga.or.th

08.30 - 17.30 น.