ข้อมูลในระบบนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
... ... ...

การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59

มาตรา 59 กรณีทั่วไป ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

(ต่ออายุ)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2209 1100

ไม่พบช่องทางการให้บริการออนไลน์

2 ชั่วโมง

1.
คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 (แบบ บต. 25) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ตัวอย่างเอกสาร: ดาวน์โหลด
2.
ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
3.
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ฉบับจริง 1 ชุด / สำเนา 1 ชุด)
4.
หลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร (VISA) (สำเนา 1 ชุด)
5.
หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากนายจ้าง (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากนายจ้างเดิม หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้ซึ่งจะเป็นนายจ้าง
หมายเหตุ: ยกเว้นกรณีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอิสระ
6.
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองให้ประกอบวิชาชีพ (สำเนา 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองให้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีเป็นงานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับอนุญาตหรือการรับรอง
7.
หนังสือรับรองการจ้าง (แบบ บต. 46) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
8.
ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าคนต่างด้าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563 (อายุใบรับรองแพทย์ตามที่แพทย์ระบุ)
9.
หนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอิสระ
10.
หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: หนังสือรับรองจากส่วนราชการ (ถ้ามี)
11.
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป และที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
12.
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป และที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
13.
งบการเงิน (ฉบับจริง 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: งบการเงินโดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท (กรณีทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่ำกว่า 30 ล้านบาท) (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
14.
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.09 (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01) และ ภพ.09 (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทยประเภทธุรกิจทั่วไป ที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
15.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะแล้วแต่กรณี เช่น ใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป หรือกรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานสาขา)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
16.
บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (ฉบับจริง 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
17.
เอกสารแสดงรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: เอกสารแสดงรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือรายงานนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนล่าสุด (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
18.
หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน โดยต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรอง (กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวและไม่ได้อยู่ในประเทศไทย) (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เป็นประเภทธุรกิจทั่วไป)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
19.
เอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: เอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ภงด.50 หรือหลักฐานการส่งออกหรือหลักฐาน การจ่ายเงินประกันสังคม หรือหนังสือรับรองจาก ATTA เป็นต้น (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลไทย หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทยประเภทธุรกิจทั่วไปที่มีทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือที่นอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หรือกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานสาขาที่มีการพิจารณานอกเหนือจากการพิจารณาทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หรือมีคนต่างด้าวมากกว่า 10 คน)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
20.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
21.
เอกสารการชำระภาษี ภงด.50 ในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: เอกสารการชำระภาษี ภงด.50 ในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท (กรณีที่มีคนต่างด้าวมากกว่า 10 คน) (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
22.
หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (สำเนา 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่เกิน 6 เดือน (กรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานสาขา หรือที่เป็นสำนักงานผู้แทน หรือที่เป็นสำนักงานภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
23.
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (สำเนา 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: (กรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานสาขา หรือที่เป็นสำนักงานผู้แทน หรือที่เป็นสำนักงานภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
24.
หลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: หลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ใบธุรกรรม ทางการเงิน, ใบโอนเงิน เป็นต้น) หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2545) (กรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานสาขา)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
25.
หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ (Power Of Attorney) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ (Power Of Attorney) ให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานผู้แทน หรือหนังสือส่งตัวคนต่างด้าวจากสำนักงานใหญ่ให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งอื่น (กรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานผู้แทน)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
26.
ใบสั่งซื้อ/จ้างในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: ใบสั่งซื้อ/จ้างในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (กรณีหาแหล่งจัดซื้อ/จ้างผลิตที่มีคนต่างด้าวมากกว่า 5 คน) (กรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานผู้แทน)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
27.
เอกสารหลักฐานการนำเข้าเงินมาใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท (สำเนา 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: เอกสารหลักฐานการนำเข้าเงินมาใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท (กรณีที่มีคนต่างด้าวมากกว่า 5 คน) (กรณณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสำนักงานภูมิภาค)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมีนายจ้าง
28.
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว หรือหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง พร้อมติดอากรณ์แสตมป์ (กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นด้วยตนเอง หรือกรณีนายจ้างมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนาม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อความในเอกสาร ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ )
ประเภทการใช้เอกสาร: มอบอำนาจกระทำการแทน
1.
ค่ายื่นคำขอ
ค่าธรรมเนียม: 100.00 บาท
2.
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ค่าธรรมเนียม: 750.00 บาท
3.
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียม: 1,500.00 บาท
4.
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียด: ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ที่มีอายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (2) (3) หรือ (4)
ค่าธรรมเนียม: 3,000.00 บาท

หลักเกณฑ์ : คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตทำงาน และมีคุณสมบัติตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุ ยกเว้นกรณีจำเป็นให้นายทะเบียนพิจารณารับคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนระยะเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้คนต่างด้าวดังกล่าวสามารถทำงานไปพลางก่อนได้ จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอ จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อไป และเจ้าหน้าที่จะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ ................................................................................................................................................. เงื่อนไขเอกสารหลักฐานประกอบ : 1) กรอกแบบเป็นภาษาไทย เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยราชการ 2) สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ - เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ - เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ 3) คนต่างด้าวที่มีสัญชาติใน 34 ประเทศ ได้แก่ กาน่า เกาหลีเหนือ กัมพูชา แคเมอรูน โคลัมเบีย จีน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ซูดาน เนปาล ไนจีเรีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ มาลี มาเลเซีย เมียนมา เยเมน รัสเซีย ลิเบีย เลบานอน ไลบีเรีย เวียดนาม ศรีลังกา อัฟกานิสถาน แอลจีเรีย อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน อียิปต์ อุชเบกิสถาน และแอฟริกา ให้ถ่ายสำเนาแบบ บต.25 หนังสือรับรองการจ้าง (แบบ บต. 46) หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว และสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนของนายจ้าง เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อส่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 4) กรมการจัดหางานอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทางราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาของเอกสารบางอย่างที่ออกโดยส่วนราชการด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563

2. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

3. กฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

4. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

6. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอและการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

7. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.
การตรวจพิจารณาเอกสาร
รายละเอียด: ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมเอกสารและชำระค่ายื่นคำขอ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร / ลงทะเบียนรับคำขอ / สรุปความเห็นเสนอนายทะเบียน
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการจัดหางาน
2.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: นายทะเบียนพิจารณา / ลงนามในใบอนุญาตทำงาน
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการจัดหางาน
3.
-
รายละเอียด: ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน / รับใบอนุญาตทำงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ: คนต่างด้าวต้องมารับใบอนุญาตทำงาน ด้วยตนเอง
บต. 39 (ใบอนุญาตกระดาษ)
ช่องทางการรับใบอนุญาต: ศูนย์บริการวีซ๋าและใบอนุญาตทำงาน
อายุใบอนุญาต: 2 ปี
1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โทรศัพท์ 0 2209 1100
4.
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 - โทรศัพท์ 0 2248 7202
5.
กรมการจัดหางาน
- สายด่วน 1506 กด 2 - เว็บไซต์ www.doe.go.th