ข้อมูลในระบบนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
... ... ...

การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

กรณีว่างงาน

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ที่อยู่/โทรศัพย์ สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th

ไม่พบช่องทางการให้บริการออนไลน์

30 นาที

1.
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
2.
หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
3.
บัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ
4.
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน (สำเนา 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: กรณีรับเงินทางธนาคาร สามารถรับเงินผ่านธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ
5.
เอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปล เป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ - จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ *** กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากอัคคีภัย วาตภัย หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันเกิดจากธรรมชาติ ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบโดยเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 180 วัน *** กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบโดยเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากลูกจ้างต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคำสั่งแพทย์ หรือคำสั่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักตัว และกรณีลูกจ้างไม่ได้ทำงาน เนื่องจากมีคำสั้งทางราชการปิดกิจการ หรือปิดสถานที่ประกอบการของนายจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นชั่วคราว โดยให้นายจ้างรวบรวมข้อมูลการยื่นแบบคำขอฯ ผ่านระบบ e-Service สำนักงานประกันสังคม วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบ และอ่านข้อความให้ครบถ้วนก่อนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมวัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ 2. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ที่เป็นสำเนาต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ 3. กรณีเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงครบถ้วน ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนดและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิทราบ 4. กรณีเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถวินิจฉัยเรื่องได้ เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ 5. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านทางธนาคารเท่านั้น การยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอต้องนำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอประกอบการยื่นเรื่องด้วย *** ทั้งนี้ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนขึ้นอยู่กับรอบการตัดจ่ายและเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทน หมายเหตุ 1. กรณีแบบคำขอ หรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอ จะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม ที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอ จะดำเนินการคืนแบบคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอ ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคม เช่น ทางไปรษณีย์ ฝากผู้อื่นส่ง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้แทนส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไข คำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามแบบรับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนั้นเรียบร้อยแล้ว 4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: ผู้ประกันตนยื่นคำขอฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน/ความถูกต้องของแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ
ระยะเวลา: 5 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประกันสังคม
2.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน เจ้าหน้าที่อนุมัติและแจ้งคำสั่งประโยชน์ทดแทน
ระยะเวลา: 20 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประกันสังคม
3.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่การเงินอนุมัติ และจ่ายประโยชน์ทดแทน (กรณีรับเงินสด/เช็ค ณ สำนักงานฯ)
ระยะเวลา: 5 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประกันสังคม

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 /สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
- ที่อยู่/โทรศัพย์ (สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th) - www.sso.go.th - สายด่วน 1506